ផ្លូវបេតុងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាងសង់ជូនសហគមន៍នៃស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្ដកំពត